tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Zgodnie z informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022”obowiązującą w roku szkolnym 2021/2022 (link do strony: EM 2022 Informacja.pdf (cke.gov.pl)) absolwent 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 2.6.1., może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2022 r.

12 kwietnia 2022

Skip to content