Godło Polski
SZKOŁA
KADRA
PRZYJACIELE UCZNIA
KKZ

Polityka bezpieczeństwa ZSP w Chełmży
Oferta szkoły
2021/2022
Ja nie widzę Ciebie,
Ty zobacz mnie

Żyj zdrowo i ciesz się
każdą chwilą

Zawodowcy

Projekt Bezpieczeństwo

FILM PROMOCYJNYSYLWETKI ABSOLWENTÓW SZKOŁY
PROGRAM
NASI PARTNERZYLogowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – nowe stypendium!
Napisane przez admin on 12-09-2018 09:18 | 1045 czytań
Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – nowe stypendium!O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) w danym roku szkolnym uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły zawodowej znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;
3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły zawodowej,
4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 4,00 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
Wniosek o przyznanie stypendium pobrany ze strony internetowej projektu zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl należy wypełnić elektronicznie (na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym) i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej i uzupełnionej o wymagane podpisy) u pedagoga szkoły.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

1) zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach, o których mowa w § 4 w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły;
2) kserokopię świadectwa szkolnego za ostatni, ukończony rok szkolny poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.
Wypełnione i podpisane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać u pedagoga szkolnego do
20 września 2018 roku.