tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Tytuł projektu

Stażysta = Profesjonalista

Program/Działanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu

01.01.2020 – 30.09.2023

Opis projektu

Cel projektu

Projekt jest odpowiedzią na problem niedostatecznego powiązania oferty edukacyjnej szkół zawodowych z potrzebami rynku pracy. W efekcie młodzież ma znaczne kłopoty z rozpoczęciem aktywności zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów z 4 szkół zawodowych prowadzonych przez powiat toruński, funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. UE w Chełmży, poprzez zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego w ramach wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych zorganizowanych we współpracy z pracodawcami w okresie do 30.09.2023 r.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowić będzie 182 uczniów z ZS, CKU w Gronowie, 15 z ZSP w Chełmży, 3 z ZS im. UE w Chełmży. Wsparciem objęta zostanie młodzież ucząca się w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzka Radę Rynku Pracy oraz w zawodach uzasadnionych w diagnozach zapotrzebowania przygotowanych przez szkoły i zatwierdzonych przez powiat jako organ prowadzący.

Główne działania

W ramach projektu, który będzie realizowany w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2023 r., zorganizowane zostaną płatne praktyki zawodowe dla 20 uczniów oraz staże dla 180 uczniów, w wymiarze 150 godz. na osobę. Uczniowie odbywać będą praktyki/staże zawodowe na podstawie przygotowanych dla nich we współpracy z pracodawcami programami, pod nadzorem opiekuna u pracodawcy w rzeczywistych warunkach pracy, otrzymają m.in. odzież roboczą, zwrot kosztów za dojazdy i stypendium stażowe.

Wskaźniki

W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu: 180 uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu. Wskaźniki produktu: 200 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie oraz 200 uczniów placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.

Szczegółowe informacje o projekcie:

https://zs-gronowo.edupage.org/a/stazysta–profesjonalista

Skip to content