tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Administrator Danych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Jacka Popławskiegokontakt z IOD: agmarkanc@wp.pl


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów oraz opiekunów prawnych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
ul. Gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża, tel. 56 675-24-19, e-mail: sekretariat.dyrektor@zsp-chelmza.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża pod adresem e-mail: agmarkanc@wp.pl
  3. Cele w jakich szkoła może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich opiekunów prawnych: obsługa procesu rekrutacji; obsługa spraw pracowniczych; realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  4. Dane osobowe uczniów i ich opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198) oraz w ustawie Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych lub sprzeciwienia wobec ich przetwarzania.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach obowiązującego prawa.
  8. Osoba, której dane dotyczą lub jego opiekun prawny, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Skip to content