tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

W listopadzie uczeń klasy 1LO Kacper Szczypiorski wziął udział w konkursie historycznym organizowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Celem konkursu była promocja wśród młodych ludzi postaw otwartych na różne grupy społeczne, ich kulturę i religię. Budowanie szacunku do odmiennych kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot.  Przypomnienie ważnych faktów z historii Rzeczpospolitej związanych z otwartością, życzliwością oraz tolerancją wobec przybyszów do naszej ojczyzny. Poznanie wielowiekowej tradycji Rzeczpospolitej opartej na współistnieniu obywateli w oparciu o poszanowanie ludzkiej godności oraz odkreślanie różnorodności z jednoczesnym akcentowaniem wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych. Zadaniem uczestnika było wykonanie albumu w formie prezentacji multimedialnej prezentującej dziedzictwo kulturowe rodzinnej miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem jej różnorodności i obecności przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, w różnych obszarach życia społecznego i sąsiedzkiego. Praca miała przybliżać odbiorcom historię, kulturę, tradycje wybranej społeczności narodowej, etnicznej lub religijnej.

22 listopada 2022

Skip to content